گرمایش بهینه با گرماتاب

در سامانه های گرمایش تابشی برخالف سامانه های گرمایشی هوای گرم، عمده ی تبادل حرارتی با محیط، از طریق تابش صورت میگیرد و این سامانه ها بیش از 50 % انرژی خود را از طریق تابش با محیط اطراف مبادله می كنند. همانطور كه در این فصل اشاره خواهد شد، این ویژگی گرماتاب در مجموع سبب كاهش قابل توجه هزینه های مرتبط با گرمایش سالن های با ارتفاع بیش از 3 متر میشود. پیش از شروع محاسبه مقادیر تلفات حرارتی، انتخاب دستگاهها و مقایسه ی آن با سامانه های هوای گرم، در این بخش عوامل اصلی مؤثر در كاهش هزینه های بخش گرمایش از طریق گرماتاب به اجمال مورد بررسی قرار میگیرد. بایستی توجه داشت كه این عوامل به یكدیگر وابسته هستند و تمامی آنها از ماهیت انتقال حرارت در گرماتاب، یعنی انتقال حرارت تابشی نشات میگیرند و این تقسیم بندی صرفا برای مطالعه ی ویژگی های انتقال حرارت تابشی در گرمایش سالنها صورت گرفته است