مزایا و كاربری‌های سامانه‌های گرمایش تابشی

بدین منظور صنایع، انبارها، تعمیرگاه های خودرو، مرغداری ها، گلخانه ها و فضاهای ورزشی به عنوان نمونه هایی از كاربری گرماتاب انتخاب شده اند و ویژگی های گرماتاب به فراخور هر فضا مورد مطالعه قرار میگیرد. داده های این فصل برمبنای تجربه ها و گزارش های شركتهای سازنده، مصرف كنندگان و همچنین دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی مختلف گردآوری شده است. بسیاری از این نتایج طی سالهای اخیر در پی اجرای پروژه های متعدد در صنایع مختلف ایران، توسط سازمان های دولتی مرتبط و نیز مصرف كنندگان مورد تأیید قرار گرفته است. بی شك آشنایی مدیران و صاحبان صنایع و نیز عموم جامعه با سامانه های گرمایش تابشی ( گرماتاب ) و ویژگیهای آن، بستر توسعه و گسترش هر چه بیشتر این فناوری و بهره مندی صنایع و بخش های مختلف كشورمان از مزایای آن را فراهم خواهد نمود.

حذف موتورخانه مركزی

فضای اشغال شده توسط تجهیزات و تأسیسات سامانه های گرمایش هوای گرم ) شامل: موتورخانه، شبكه ی لوله ها و كانال های انتقال هوای گرم و به مراتب بیشتر از سامانه های گرمایش تابشی میباشد. ابعاد تجهیزات سامانه های گرمایش تابشی عموما كوچكتر بوده و از سوی دیگر با نصب آن در سقف یا روی دیوار، فضای مفید و قابل استفاده ی داخل سالن اشغال نخواهد شد احتمال سرقت آنها نیز كاهش مییابد بدیهی است به كارگیری این سامانه تأثیر به سزایی در كاهش هزینه ی لازم برای تخصیص فضای مورد نیاز جهت تأسیسات یاد شده، نصب و اجرای تأسیسات را در پی خواهد داشت. افزون بر این، حذف موتورخانه و تجهیزات آن گرمایشی سالن را سرعت خواهد بخشید. موتورخانه و تجهیزات جانبی مربوط به سامانه ی گرمایش هوای گرم از سوی دیگر همان گونه كه در فصل پیشین اشاره شد، با حذف موتورخانه ی مركزی، تلفات حرارتی داخل موتورخانه كه حدود 5% مجموع تلفات حرارتی را شامل میشود، به همراه تلفات مسیر انتقال سیال واسطه تا سالن) حدود 15 الی 20 %مجموع تلفات حرارتی حذف میشود.

سادگی راهبری و نگهداری گرماتاب

سامانه های گرمایش تابشی (گرماتاب) هرچند از فناوری پیشرفته تری نسبت به سامانه های گرمایش هوای گرم بهره می برند، با وجود این ساختار آنها از پیچیدگی كمتری برخوردار میباشد. به همین دلیل، تعمیر و نگهداری آن در مقایسه با سامانه ی گرمایش هوایگرم كه شامل تأسیسات حجیم و پیچیدهی بخار و آب، شبكه ی كانالهای هوا، لوله ها و … است، بسیار ساده تر است و در نتیجه هزینه ی كمتری را نیز در پی خواهد داشت. ساختمان سامانه های گرمایش تابشی از اجزای بسیار كمتری نسبت به سامانه های گرمایش هوای گرم برخوردار است و تنها بخش متحرك در آنها فن مكنده میباشد؛ به همین لحاظ عملكرد این سامانه ها با فرسودگی كمتری نیز همراه است كه این امر طول عمر دستگاه را افزایش میدهد؛ از سوی دیگر در صورت از كار افتادن بخشی از سامانه ی گرمایش تابشی، تعمیر یا تعویض قطعات مربوط به آن بخش با هزینه ی كمتری انجام میگیرد. سادگی نسبی ساختار سامانه های گرمایش تابشی ( گرماتاب )، هزینه ی نصب و راه اندازی آنها را نیز به طور چشمگیری كاهش میدهد و مدت زمان لازم بدین منظور را به حداقل میرساند.

حفظ سلامت محیط

سامانه های گرمایش حرارت مركزی به دلیل ضرورت استفاده از شبكه ی كانالهای انتقال هوای گرم یا كنوكتورهای فندار نظیر یونیت هیتر، همواره موجب جابه جایی ذرات ریز معلق در هوا و رشد و پراكندگی موجودات زنده ی میكروسكوپی در فضای داخل ساختمان میگردند؛ در حالی كه در گرمایش تابشی (بخاری تابشی) چنین مشكلی ایجاد نخواهد شد. ضمن آنكه تولید و توزیع گرمای مورد نیاز در این روش با كمترین میزان تولید صدا صورت میگیرد و نیز مشكل سرعت جریان هوای گرم دریچه های توزیع كه در سامانه های حرارت مركزی امری اجتناب ناپذیر است، منتفی میشود. بدین ترتیب سامانه های گرمایش تابشی نسبت به سایر سامانه های گرمایشی، هوای سالم تری را تأمین می كنند. این امر به افزایش بهره وری كار كاركنان واحدهای صنعتی و تجاری می انجامد. حتی صرف نظر از مسأله ی بهره وری انرژی، تأمین گرمایش سالم و حفظ كیفیت هوا- متناسب با استانداردهای مورد نیاز برخی صنایع خاص همچون داروسازی، صنایع غذایی، كارگاه های رنگ، مرغداریها و … – ضرورت وجودی سامانه های گرمایش تابشی متناسب را نشان میدهد

مستقل بودن هر سامانه

در گرماتاب های تك مشعلی، هر یك از دستگاه های گرمایش تابشی به صورت مستقل عمل میكنند. این از یك سو موجب میشود تا نقص احتمالی عملكرد یك واحد تأثیری در عملكرد واحدهای دیگر نداشته باشد و از سوی دیگر تأمین و توزیع انرژی گرمایی بر حسب نیاز و تصمیم مدیران واحدهای صنعتی و تجاری، از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار گردد.

كاهش مشكلات جنبی

در سامانه های گرمایش تابشی (گرماتاب)، مشكلات متداول مرتبط با تأسیسات جانبی سامانه های گرمایش حرارت مركزی مانند سختی آب، یخزدگی لوله ها، نشتی لوله ها و كانالها، عایقكاری و غیره وجود نداشته و از این نظر نیز خسارتی متوجه سامانه ی گرمایش تابشی نمیشود )مانند تركیدگی لوله ها و انواع نشتیها

كاهش اثرات زیست محیطی

سامانه های گرمایش تابشی به سه دلیل عمده اثرات منفی كمتری روی محیط زیست دارند: 1 .مصرف كمتر سوخت به ازای واحد سطح تحت گرمایش NOx و … 2 .راندمان احتراق بالاتر نسبت به سایر سامانه ها كه منجر به كاهش آلودگی CO ، میگردد. 3 .تخلیه ی هوا و محصولات احتراق با دمای كمتر در جو كره ی زمین كه در نتیجه تأثیر كمتری بر افزایش آنتروپی كره ی زمین خواهد داشت.