سامانه های گرمایش تابشی سرامیکی

سامانه های تابشی سرامیكی بالاترین دمای سطح تابشی را بین سامانه های گرمایش تابشی گازسوز كه امروزه استفاده میشوند، دارا می باشند؛ هم از اینرو برای سالن هایی كه میزان تهویه و تعویض هوای بالایی دارند یا فضاهایی كه در آنها منحصراً گرمایش منطق های مدنظر میباشد، بسیار مناسبند. گاز طبیعی یا مایع در درون محفظهای با هوا مخلوط شده و در پی احتراق، شعله به وجود آمده سبب باال رفتن دمای بلوك های سرامیكی میشود. استفاده از سرامیك امكان میدهد تا o 900 افزایش داد. منعكس كننده های آلومینیومی این بتوان دمای سطح تابش این دستگاه را تا C دستگاهها موجب انتقال انرژی حرارتی تابیده شده از سطوح بلوك های سرامیكی به فضای هدف میشوند. با توجه به فضای كوچك محفظه ی احتراق، این سامانه ها احتیاجی به فن مكنده نیز ندارند.

این سامانه ها در ظرفیت های حرارتی kW 41-9 تولید میشوند. در كمتر از 2 دقیقه میتوان دمای سطح آنها را به دمای كاری رساند. وزن آنها بین 10 الی 30 كیلوگرم بوده و بیشترین طول آنها حدود 2 متر میباشد. ابعاد و وزن این سامانه ها از سایر انواع سامانه های تابشی گازسوز كمتر بوده و نصب آنها به سادگی انجام میگیرد. برخالف سایر انواع سامانه های گرمایش تابشی گازسوز كه به علت ابعاد بزرگتر بایستی قطعات آنها در محل نصب سوار شوند، این سامانه ها به صورت یكپارچه به محل نصب حمل میشوند. منعكس كننده های آلومینیومی این دستگاهها سبب میشود تا بتوان آنها را جهت گرمایش منطقه های نیز به كار برد. این سامانه ها را میتوان به صورت افقی، یا زاویه نصب نمود. بیشتر شركتهای سازنده این سامانه حداكثر زاویه ی 35 درجه نسبت به افق را جهت نصب دستگاه خود توصیه میكنند. این سامانه ها بیش از تأمین گرمایش، در فرایندهای صنعتی در بسیاری واحدهای صنعتی همچون كاغذسازی، كاشی، آجر، بتن و … كاربرد دارند. نوع قابل حمل ) پرتابل ( این دستگاهها كه با گاز مایع تغذیه میشوند نیز به بازار عرضه شده است. كمترین ارتفاع نصب این سامانه ها 3 متر میباشد و میتوان از آنها جهت نصب تا ارتفاع 30 متر نیز استفاده نمود. طراحی دكوراتیو این سامانه ها سبب شده است تا عالوه بر فضاهای صنعتی، استفاده از آنها در سالنهای اجتماعات، كلیساها و انواع فضاهای نمایشگاهی نیز گسترش یابد. با توجه به درجهی حرارت بالای سطح تابش كننده دستگاه، هنگام نصب لازم است فواصل ایمنی نسبتا به سطوح مقابل كاملا رعایت گردد و همچنین تمهیدات لازم جهت خارج نمودن محصولات احتراق باید در نظر گرفته شود.