آزمایشگاه گرماتاب

پس از معرفی فناوری گرمایش تابشی به ایران در اوایل دهه 80 توسط شرکت ایران مشعل به تدریج تدوین استاندارد ملی این دستگاه ها مورد توجه قرار گرفت. در سال 1389 استاندارد ملی محصول تولیدی شرکت ایران مشعل تحت عنوان (بخاری های گاز سوز تابشی سقفی تک مشعله برای مصارف غیر خانگی قسمت 1: ایمنی) به شماره 1-12871 ISIRI با پیگیری و همکاری مدیر عامل فقید شرکت ایران مشعل مرحوم مهندس نصراله حقوقی تدوین گردید و در نهایت به تصویب سازمان ملی استاندارد ایران رسید.

با تصویب این استاندارد تشویقی، به آزمایشگاه تایید صلاحیت شده و مجهزی نیاز بود تا دستگاهها در محدوده دامنه این استاندارد مورد آزمون قرار گیرند که مراحل ساخت و تجهیز آزمایشگاه تا پایان سال 94 به طول انجامید. پس از طی مراحل اداری در مراجع ذیربط و انجام ممیزی، در مهر ماه 1395 گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه بر اساس استاندارد 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد استان تهران اخذ گردید.